خانهExcelتابع QUOTIENT اکسل- خارج قسمت تقسیم

تابع QUOTIENT اکسل- خارج قسمت تقسیم

برای اینکه با عمل تقسیم و اجزا آن آشنا شوید، ایتدا مطلب “تابع MOD” در اکسل را مطالعه نمایید.

اگر شما در اکسل عدد 5 بر 2 را تقسیم کنید.نتیجه آن برابر با 2.5 خواهد بود. به عدد 2.5 خارج قسمت می گویند.

یعنی اگر در یک سلول فرمول زیر را بنویسید، نتیجه عدد2.5 خواهد بود.

=5/2

اکسل برای تعیین خارج قسمت یک تقسیم تابع QUOTIENT را معرفی کرده است.

ساختار تابع QUOTIENT:

=QUOTIENT(numerator, denominator)

=QUOTIENT(مخرج کسر, صورت کسر)

=QUOTIENT(5, 2)

ویژگی های تابع QUOTIENT:

اگر تابع بالا را در یک سلول تایپ کنید، نتیجه ای که به شما نشان خواهد داد برابر با 2 خواهد بود!!! تعجب نکنید. این تابع فقط قسمت صحیح خارج قسمت را به شما نشان خواهد داد.به همین علت در تابع نوشته شده است صورت کسر و مخرج کسر.(می توانست نوشته شود، مقسوم و مقسوم علیه)

پس این تابع را مانند تقسیم کسری ببینید که فقط قسمت صحیح را به شما نشان می دهد.

برای استفاده از این تابع هر دو آرگومان ضروری می باشد.

اگر در آرگومان های غیر عددی به کار ببرید، تابع خطای #VALUE! را به شما نشان می دهد.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید