خانهExcelتابع MOD اکسل-باقیمانده تقسیم

تابع MOD اکسل-باقیمانده تقسیم

تَقسیم یا بَخش یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی است که وارونهٔ عمل ضرب است.

به طور ویژه، اگر «c» ضرب‌در «b» برابر «a» را اینگونه بنویسیم:

C*B=A

اگر b برابر صفر نباشد، پس «a» بخش بر (تقسیم بر) «b» برابر «c»، اینگونه نوشته می‌شود:

A/B=C

در گزارهٔ بالا٬ A را «مقسوم»٬ B را «مقسوم علیه» و C را «خارج قسمت» می‌گویند.

زمانی که نتیجهٔ تقسیم دو عدد صحیح، با یک خارج قسمت صحیح قابل بیان نباشد، مقداری باقی می‌ماند که به آن باقی‌مانده می‌گویند.

برنامه اکسل برای محاسبه باقی مانده دو عدد بر یکدیگر، تابع MOD را معرفی می کند.

ساختار تابع MOD:

= MOD ( Number , Divisor )

= MOD ( مقسوم علیه , مقسوم )

به عنوان مثال باقیمانده تقسیم عدد 12 بر11 برابر با 1 خواهد بود:

=MOD(12,11)

اگر مقسوم علیه (Divisor) برابر با 0 باشد، آنگاه تابع پیغام خطا #DIV/0 به شما خواهد داد.

با توجه به تعاریف اولیه تابع MOD معادل:

MOD(n, d) = n – d*INT(n/d)

2 نظرات

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید