آموزش و کاربرد توابع مالی و حسابداری اکسل

توابع مالی اکسلExcel Financial Functions

آموزش و کاربرد توابع مالی و حسابداری اکسل

تابع FV اکسل-محاسبه ارزش آتی

بحث های مالی یکی از بحث های جذاب برای هر فرد در زندگی می باشد. همه ما دوست داریم سود و ضرر کار خود را بدانیم.توابع مالی اکسل کمک بسیار بزرگی به ما می کنند تا سود و زیان خود را به کمک آن ها برآورد کنیم.در این قسمت به معرفی تابع FV در اکسل می پردازیم.

خبرنامه آفیس