خانهExcelتابع SQRT اکسل-جذر اعداد

تابع SQRT اکسل-جذر اعداد

در ریاضیات، ریشه دوم یا جذر یک عدد حقیقی غیرمنفی X به صورت X√نشان داده می‌شود و نتیجه آن عددی حقیقی غیر منفی است که مجذورش (عدد حاصل از ضرب یک عدد در خودش) برابر x است.

برای مثال، جذر عدد ۹ برابر ۳ است( که به صورت 9√ نوشته می شود) زیرا داریم 9 = 3 × 3 =3²

نماد ریشه دوم √ برای اولین بار در قرن شانزدهم استفاده شد. به نظر می‌رسد که این علامت از حرف کوچک r برگرفته شده‌است، که بیانگر واژه لاتین radix به معنای ریشه است.

برنامه اکسل برای گرفتن جذر دوم یک عدد تابع SQRT را معرفی کرده است.

ساختار تابع SQRT اکسل:

=SQRT(number)

=SQRT(عدد)

=SQRT(16)

نتیجه این تابع عدد 4 خواهد بود

نکات مهم:

[cf-restrict]

اعداد باید مثبت باشند.

می توانید ارگومان این تابع را به یک سلول ارجاع دهید.

برای اعداد منفی خطای #NUM! را نمایش می دهد.

اگر به هر دلیلی عدد شما منفی می باشد و قصد دارید از آن جذر بگیرید، از تابع ABS استفاده کنید.

=SQRT(ABS(-16))

=SQRT(A2)

=SQRT(-16)=#NUM!

[/cf-restrict]

 

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید