خانهExcelتابع MIN اکسل-کوچکترین مقدار

تابع MIN اکسل-کوچکترین مقدار

لیست نمرات درس ریاضی دوران راهنمایی را به یادآورید.دوست داریم کمترین نمره را در لیست پیدا کنیم.برای این کار اکسل تابع Min را معرفی کرده است.خروجی این تابع یک عدد از نمرات یا اعداد شما می باشد.یعنی کوچکترین عدد را به شما نشان می دهد.

ساختار تابع Min:

=Min (number1, [number2], …)

=Min (عدد با محدوده دوم, عدد با محدوده اول, …)

به عنوان مثال در لیست زیر کمترین نمره 10 می باشد.

آموزش تابع min اکسل -برای کوچکترین عدد

 اما ویژگی های تابع MIN چیست و تفاوت آن با تابع MINA درچیست؟

[cf-restrict]

ویژگی های تابع Min:

تعداد مقادیر مجاز آرگومان 255-1 می باشد
آرگومان ها می توانند شامل اعداد، اسامی، آرایه یا مراجع حاوی اعداد باشند
تنها مقادیر منطقی و متنی معرف اعداد که مستقیما به تابع وارد می شوند، قابل محاسبه می باشند
به منظور افزودن مقادیر منطقی و متون معرف عدد از طریق ارجاع به یک سلول از تابع MINA استفاده می شود به عناون مثال اعمال تابع بر روی مجموعه مقادیر {5,2,4,0.01,false} مقدار صفر را نشان خواهد داد زیرا FALSE=0 می باشد.
تنها اعداد موجود در آرایه و یا مرجعشان در تابع محاسبه می شوند و سلول های خالی، مقادیر منطقی یا متون آرایه ها و مراجع محاسبه نمی گردند
اگر آرگومانی فاقد عدد باشد تابع مقدار صفر را قرار می دهد.
آرگومان های حاوی مقادیر خطادار و متونی که قابل تبدیل به عدد نمی باشند منجر به خطای تابع می شوند

خطای تابع Min:
#VALUE!: زمانی که مقادیر وارد شده به تابع به طور مستقیم، غیر عددی باشند.

اگر بخواهید بالاترین نمره را در این لیست پیدا کنید از چه تابعی استفاده می کنید؟جواب

[/cf-restrict]

 

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید