کلید های میانبر در اکسل-Keyboard shortcuts in Excel

excel online class

کلیدتوضیحات
F1فعال شدن Help برتامه اکسل
F2ویرایش سلول فعال
F3-----------
F4اجرای مجدد،آخرین دستور اجرا شده در اکسل
F5معادل ابزار Go To می باشد
F6فعال کردن خط منو
F7غلط یابی کلمات
F8انتخاب یک محدوده (مانند نگه داشتن shift)
F9انجام محاسبه در کل شیت ها(برای زمانی که محاسبات در حالت دستی قرار دارد)
F10فعال کردن خط منو
F11درج برگ نمودارجدید
F12برابر Save as
Ctrl+F1پنهان کردن Ribbon
Ctrl+F2نمایش محیط Print preview(معادل Ctrl+P)
Ctrl+F3نمایش Name Manager
Ctrl+F4بستن فایل اکسل(نه محیط اکسل)
Ctrl+F5تغییر اندازه پنجره
Ctrl+F6جابهجا شدن بین فایل های اکسل باز(معادل At+Tabe برای جابه جایی بین برنامه های ویندوز)
Ctrl+F7-----------
Ctrl+F8-----------
Ctrl+F9کوچک کردن پنجره(نه محیط اکسل)
Ctrl+F10بزرگ کردن پنجره(عکس Ctrl+F9)
Ctrl+F11نمایش محیط VBA
Ctrl+F12نمایش Save As
Shift+F1-----------
Shift+F2ایجاد Comment
Shift+F3نمایش باکس فرمول ها
Shift+F4پیدا کردن سلول خالی
Shift+F5فعال کردن جستجو (Find and Replace)
Shift+F6-----------
Shift+F7-----------
Shift+F8انتخاب سلول یا محدوده ناپیوسته
Shift+F9محاسبه شیت (calculate)
Shift+F10معادل راست کلیک موس
Shift+F11افزودن شیت جدید
Shift+F12معادل Save as
Alt+F1ایجاد یک نمودار در صفحه جاری
Alt+F2معادل Save as
Alt+F3-----------
Alt+F4بستن اکسل
Alt+F5-----------
Alt+F6-----------
Alt+F7-----------
Alt+F8باز کردن پنجره Macro
Alt+F9-----------
Alt+F10نمایش Shape های به کار رفته در برگه اکسل
Alt+F11جا به جایی بین صفحه اکسل و صفحه ویرایشگر VBA
Alt+F12-----------
Alt + Ctrl + F9محاسبه تمام سلول ها در تمام برگه ها و تمام فایل های اکسل
Alt + Shift + F1افزودن یک worksheet قبل از worksheet جاری
Alt + Shift + F2معادل Save as
Alt + Shift + F4ابتدا تمام کار برگ ها را ذخیره و سپس فایل اکسل را می بندد.(File > Exit)
Alt + Shift + F10
Alt + Shift + F11
Ctrl + Shift + F3نمایش Create Name from Selection
Ctrl + Shift + F4پیدا کردن سلول خالی
Ctrl + Shift + F6جا به جایی بین Workbookهای باز
Ctrl + Shift + F10فعال کردن Shortcut Characters
Ctrl + Shift + F12پرینت کردن File > Print
Ctrl + 0پنهان کردن ستون جاری بالعکس آن Ctrl + Shift + 0
Ctrl + 1نمایش Format Cell
Ctrl + 2bold کردن متن جاری
Ctrl + 3italics کردن متن جاری
Ctrl + 4underlining کردن متن جاری
Ctrl + 5strikethrough کردن متن جاری
Ctrl + 6پنهان و آشکار کردن اشیا
Ctrl + 7-----------
Ctrl +8نمایش Outline symbols
Ctrl + 9پنهان کردن سطر جاری بالعکس Ctrl + Shift + 9
Ctrl + Shift + 0آشکار کردن ستون مخفی بالعکس Ctrl + 0
Ctrl + Shift + 2Enters the value from the cell directly above into the active cell
Ctrl + Shift + 8Selects the current region (surrounded by blank rows and columns)
Ctrl + Shift + 9آشکار کردن ردیف مخفی بالعکس Ctrl + 9
Ctrl + A
Ctrl + B
Ctrl + C
Ctrl + D
Ctrl + F
Ctrl + G
Ctrl + H
Ctrl + I
Ctrl + K
Ctrl + L
Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + P
Ctrl + R
Ctrl + S
Ctrl + U
Ctrl + V
Ctrl + W
Ctrl + X
Ctrl + Y

برای استفاده کارا و کاربردی از این کلید های میانبر پیشنهاد می شود مجموعه Excel 2013 Power Shortcuts را ببینید.

آموزش تصویری استفاده از کلید های میانبر در اکسل 2010 قسمت اول

آموزش تصویری استفاده از کلید های میانبر در اکسل 2010 قسمت دوم

کتاب آموزشی کلید های میانبر در اکسل به زبان انگلیسی

Keyboard shortcuts in Excel 2010

Keyboard shortcuts in Excel Web App

Excel 2010 Shortcuts