آموزش و کاربرد توابع منطقی اکسل

توابع منطقی اکسلExcel Logical Functions

آموزش و کاربرد توابع منطقی اکسل

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

آموزش تابع IF اکسل-تعریف شرط

این جملات شرطی برای اینکه به اکسل تفهیم شود، باید از تابع IF استفاده کنیم.پس پیش از اینکه مثال دوچرخه را حل کنیم باید ساختار تابع IF را شرح دهیم. IF(logical_test_Value,[value_If_true],[value_If_false])

خبرنامه آفیس