آموزش و کاربرد توابع ریاضی و مثلثات اکسل

توابع ریاضی اکسل Excel Math Trigonometry Functions

آموزش و کاربرد توابع ریاضی و مثلثات اکسل

تابع COMBIN اکسل-ترکیب R از N

پیش نیاز آموزش تابع COMBIN ، “تابع فاکتوریل” در اکسل می باشد.لطفا آن را مطالعه نمایید تا با مفهوم جایگشت آشنا […]

آموزش اکسل 2013

تابع MUNIT اکسل-ماتریس یکتا

در جبر خطی ماتریس همانی یا ماتریس یکه به یک ماتریس n*n (ماتریس مربعی) گفته می‌شود که درایه‌های قطر اصلی […]

خبرنامه آفیس