آرشیو دسته بندی: توابع ریاضی اکسل

توابع ریاضی اکسل – Excel Math Trigonometry Functions

تابع SUMIFS اکسل – جمع چند شرطی

سوال:جمع فروش خالص به شرط اینکه درمنطقه جنوب باشد و سال 88 باشد و تعداد [...]

51 Comments

تابع RADIANS اکسل – تبدیل درجه به رادیان

تابع RADIANS اکسل – تبدیل درجه به رادیان وقتی در اکسل فرمول SIN(30) را می [...]

2 Comments

تابع DEGREES اکسل-تبدیل رادیان به درجه

تابع DEGREES اکسل-تبدیل رادیان به درجه برای تبدیل رادیان به درجه در اکسل می توان [...]

تابع COMBIN اکسل – ترکیب R از N

تابع COMBIN اکسل تابع COMBIN اکسل ترکیب R از N را برای ما محاسبه می [...]

2 Comments

تابع LCM اکسل – کوچک‌ترین مضرب مشترک

تابع LCM اکسل تابع LCM اکسل کوچک‌ترین مضرب مشترک (ب.م.م) را برای ما محاسبه می [...]

تابع EVEN اکسل – رند کردن به عدد زوج

تابع EVEN اکسل – رند کردن به عدد زوج گاهی ما نیاز داریم که عمل [...]

تابع ODD اکسل – رند کردن به عدد فرد

تابع ODD اکسل – رند کردن به عدد فرد گاهی ما نیاز داریم که عمل [...]

تابع AGGREGATE اکسل – جمع در فیلتر و خطا

تابع AGGREGATE اکسل – جمع در فیلتر و خطا تابع AGGREGATE مشابه تابع Subtotal اکسل [...]

تابع MUNIT اکسل – ماتریس یکتا

تابع MUNIT اکسل – ماتریس یکتا در جبر خطی ماتریس همانی یا ماتریس یکه به [...]

تابع MINVERSE اکسل – محاسبه معکوس ماتریس

تابع MINVERSE اکسل – محاسبه معکوس ماتریس برنامه اکسل تابع MINVERSE را برای محاسبه ماتریس [...]

6 Comments

جمع و تفریق ماتریس در اکسل – Sum Subtract Matrix

جمع و تفریق ماتریس در اکسل – Sum Subtract Matrix برای جمع و تفریق ماتریس [...]

تابع MMULT اکسل – محاسبه ضرب دو ماتریس

تابع MMULT اکسل – محاسبه ضرب دو ماتریس ضرب ماتریسی در اکسل به کمک تابع [...]

8 Comments