آموزش و کاربرد توابع تاریخ و زمان اکسل

توابع تاریخ و زمان اکسل Excel Date Time Functions

آموزش و کاربرد توابع تاریخ و زمان اکسل

آموزش اکسل 2013

تابع NOW اکسل

این تابع پارامتری را دریافت نمی کند و کارش این هست که تاریخ و زمان جاری سیستم را به شما اعلام می کند. ساختاری تابع NOW به این شکل است:

آموزش اکسل 2013

تابع TIMEVALUE اکسل

کار این تابع مشابه به تابع TIME می باشد.یعنی زمان را به عدد قابل فهم اکسل بر می گرداند.تنها تفاوت تابع TIMEVALUE در این هست که فرمت های مختلف زمان را قبول کرده و به عدد مورد نظر بر می گرداند.

آموزش اکسل 2013

تابع DATEVALUE اکسل

کار این تابع مشابه به تابع DATE می باشد.یعنی زمان را به عدد قابل فهم اکسل بر می گرداند.تنها تفاوت تابع DATEVALUE در این هست که فرمت های مختلف تاریخ را قبول کرده و به عدد مورد نظر بر می گرداند.

آموزش اکسل 2013

تابع Time اکسل

همان طور که میدانید اکسل از عدد برای مفهوم زمان استفاده می کند.یعنی هر 24 ساعت شبانه روز را معادل 1 می گیرد.در واقع اکسل ساعت 12 شب را لحظه 0 و ساعت 12 شب روز بعد را لحظه 1 در نظر می گیرد.

آموزش اکسل 2013

تابع Date اکسل

همان طور که می دانید اکسل تاریخ ها را به صورت عدد می فهمد.یعنی از سال 1900(در ویندوز) به ازای هر شبانه روز(یعنی هر24 ساعت) یک عدد اضافه می شود.تابع Date تاریخ مورد نظر شما را گرفته و به عدد قابل فهم که از تاریخ 1/0/1900 12:00:00 AM مبدا آن است،بر می گرداند.

خبرنامه آفیس