آموزش توابع آماری اکسل

توابع آماری اکسل Excel Statistical Functions

آموزش توابع آماری اکسل

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

تابع RANK اکسل-تعیین رتبه اعداد

نرم افزار اکسل، تابع Rank را برای تعیین رتبه اعداد به ما معرفی می کند.البته شما همین کار را با ابزار Sort در اکسل می توانید انجام دهید.

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

Regression-رگرسیون چیست؟

a عرض از مبدا و b شيب خط رگرسيوني است.در رگرسيون اين دو را ضرايب رگرسيون نامند و هدف برآورد اين دو پارامتر می باشد.

آموزش اکسل 2013

خبرنامه آفیس