آرشیو دسته بندی: توابع آماری اکسل

توابع آماری اکسل – Excel Statistical Functions

تابع MINIFS اکسل – کوچکترین شرطی

تابع MINIFS اکسل قبلا برای شما بیان کردیم که یکی از توابع جدید در اکسل [...]

2 Comments

تابع MAXIFS اکسل 365 – بزرگترین شرطی

تابع MAXIFS اکسل قبلا برای شما بیان کردیم که یکی از توابع جدید در اکسل [...]

8 Comments

تابع AVERAGEIFS اکسل – میانگین چند شرطی

تابع AVERAGEIFS اکسل – میانگین چند شرطی تابع AVERAGEIFS مشابه تابع AVERAGEIF  می باشد. تفاوت [...]

تابع AVERAGEIF اکسل – میانگین با شرط

تابع AVERAGEIF اکسل – میانگین با شرط اکسل برای به دست آوردن میانگین(حسابی) با یک [...]

1 Comments

تابع RANK اکسل – تعیین رتبه اعداد

تابع RANK اکسل – تعیین رتبه اعداد نرم افزار اکسل، تابع Rank را برای تعیین [...]

1 Comments

تابع FORECAST اکسل – پیش بینی با رگرسیون خطی

تابع FORECAST اکسل – پیش بینی با رگرسیون خطی همه ما به پیش بینی نیاز [...]

3 Comments

تابع INTERCEPT اکسل – عرض از مبدا رگرسیون خطی

تابع INTERCEPT اکسل برای عرض از مبدا رگرسیون خطی به کمک تابع INTERCEPT عرض از [...]

2 Comments

تابع SLOPE اکسل – محاسبه شیب رگرسیون خطی

تابع SLOPE اکسل – محاسبه شیب رگرسیون خطی برای تعیین شیب خط معادله از تابع [...]

1 Comments

رگرسیون چیست؟ – What Is a Regression

رگرسیون چیست؟ رگرسیون (Regression) ابزار اصلی اقتصاد سنجی و در لغت به معنای بازگشت یا [...]

تابع COUNTIFS اکسل – شمارش چند شرطی

تابع COUNTIFS اکسل – شمارش چند شرطی اگر بخواهیم در برنامه اکسل،تعداد سلول ها را [...]

1 Comments

تابع COUNTIF اکسل – شمارش با شرط

تابع COUNTIF اکسل هرگاه خواستید سلول هایی را با شرط خاص بشمارید، از تابع COUNTIF [...]

2 Comments