آرشیو برچسب های: Matrix

تابع MUNIT اکسل – ماتریس یکتا

تابع MUNIT اکسل – ماتریس یکتا در جبر خطی ماتریس همانی یا ماتریس یکه به [...]

تابع MINVERSE اکسل – محاسبه معکوس ماتریس

تابع MINVERSE اکسل – محاسبه معکوس ماتریس برنامه اکسل تابع MINVERSE را برای محاسبه ماتریس [...]

6 Comments

جمع و تفریق ماتریس در اکسل – Sum Subtract Matrix

جمع و تفریق ماتریس در اکسل – Sum Subtract Matrix برای جمع و تفریق ماتریس [...]

تابع MMULT اکسل – محاسبه ضرب دو ماتریس

تابع MMULT اکسل – محاسبه ضرب دو ماتریس ضرب ماتریسی در اکسل به کمک تابع [...]

8 Comments

تابع MDETERM اکسل – محاسبه دترمینان ماتریس

تابع MDETERM اکسل برنامه اکسل برای محاسبه دترمینان یک ماتریس تابع MDETERM را معرفی کرده [...]