آرشیو برچسب های: جمع کردن

تابع SUMIFS اکسل – جمع چند شرطی

سوال:جمع فروش خالص به شرط اینکه درمنطقه جنوب باشد و سال 88 باشد و تعداد [...]

51 Comments

تابع OFFSET اکسل – جا بجاسازی

تابع OFFSET اکسل از تابع offset برای جا به جایی و به نوعی آدرس دهی [...]

5 Comments

تابع INDIRECT اکسل – برگردان غیر مستقیم

تابع INDIRECT اکسل – برگردان غیر مستقیم تابع INDIRECT محتویات هر آدرسی که درسلول وجود [...]

تابع SUMPRODUCT اکسل – ضرب و جمع

تابع SUMPRODUCT اکسل تابع Sumproduct برای ترکیب ضرب و جمع و شرط برای خلاصه سازی [...]

36 Comments

تابع SUM اکسل – جمع زدن اعداد

تابع SUM اکسل برای جمع زدن در اکسل از تابع Sum استفاده می شود. برای [...]

59 Comments