راهنمای سریع توابع متنی در اکسل-Text Function Excel

توابع متنی(Text) یکی از پر کاربردترین توابع اکسل می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

نام تابعکارکرد تابعمشابه/عکس تابع
تابع BAHTTEXTتبدیل عدد به حروف تایلندینمونه کد VBA-تبدیل اعداد به حروف
تابع CHAR
برگردان کاراکتر کد اسکی
تابع CODE
تابع CLEANاز بین بردن فرمت های غیر قابل نمایش
تابع CODE
برگردان کد اسکی کاراکترتابع CHAR
تابع CONCAT ترکیب سلول-رنج-متن
(اکسل 2016)
تابع CONCATENATE
تابع CONCATENATE ترکیب یا اتصال متن یا عدد به یکدیگر تابع CONCAT
تابع DOLLARواحد پولی (ریال) در کنار اعداد
تابع EXACTمقایسه دو سلول (مقایسه متن یا عدد)
تابع FINDجستجوی موقعیت کاراکتر یا متن در یک سلول (حساس به حروف کوچک و بزرگ)تابع SEARCH
تابع FIXEDگرد کردن عدد با تعداد مشخص اعشار
تابع LEFTجداکردن حروف(کارکتر) از سمت چپتابع RIGHT
تابع LENشمردن تعداد کاراکتر (حرف) در یک سلول
تابع LOWERتبدیل به حروف کوچک تابع UPPER
تابع MIDجدا کردن کارکتر (حروف) در سلول
تابع PROPERتبدیل حروف کوچک به بزرگ (ابتدای کلمات)
تابع REPLACEجایگزینی کاراکتر (حروف یا اعداد) در سلول اکسل
تابع REPTتکرار کاراکتر (حروف یا عدد)
تابع RIGHT جدا کردن از سمت راستتابع LEFT
تابع SEARCHجستجوی کاراکتر یا متن در یک سلولتابع FIND
تابع SUBSTITUTEجایگزینی کلمه در محتویات یک سلول
تابع Tتشخیص (جداسازی) متن از عدد
تابع TEXT
تبدیل محتویات سلول به فرمت خاص
تابع TEXTJOIN(اکسل 2016)
تابع TRIMحذف فاصله اضافی در متن سلول
تابع UPPERتبدیل به حروف بزرگ تابع LOWER
تابع VALUEتبدیل متن به عدد
تابع UNICHAR
تابع UNICODE
نمونه کد VBA-تبدیل اعداد به حروف تبدیل اعداد انگلیسی به حروف انگلیسیتابع BAHTTEXT

مشاهده کل توابع متنی اکسل