راهنمای سریع توابع ریاضی اکسل-Excel Math Functions

توابع ریاضی و مثلثات اکسل (Excel Math Trigonometry Functions) یکی از پر کاربردترین توابع اکسل در زمینه محاسبات می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

نام تابعکاربرد تابعمشابه/عکسدسته بندی
تابع ABSمحاسبه قدر مطلق اعداد حقیقیمحاسبات
ACOSمثلتات
ACOSHمثلتات
ASINمثلتات
ASINHمثلتات
تابع AGGREGATEجمع زدن در حالت فیلتر و همراه با خطاجمع اعداد
ATANمثلتات
ATAN2مثلتات
ATANHمثلتات
تابع COMBINپیدا کردن ترکیب R از Nمحاسبات
CEILINGرند کردن و کار با اعشار
FLOORرند کردن و کار با اعشار
COSمثلتات
COSHمثلتات
تابع DEGREESتبدیل رادیان به درجهمثلتات
تابع EVENرند کردن به عدد زوجمثلتات
EXPلگاریتم و توان
تابع FACTمحاسبه فاکتوریل در اکسلمحاسبات
تابع GCDمحاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک(ب.م.م)محاسبات
تابع LCMیافتن و پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک(ک.م.م)محاسبات
تابع INTمحاسبه جز صحیح اعدادرند کردن و کار با اعشار
LNلگاریتم و توان
LOGلگاریتم و توان
LOG10لگاریتم و توان
تابع MDETERMمحاسبه دترمینان ماتریس در اکسلماتریس
تابع MUNITمحاسبه و کاربرد ماتریس یکتا در اکسلماتریس
تابع MINVERSEمحاسبه ماتریس معکوس در اکسلماتریس
تابع MMULTمحاسبه ضرب دو ماتریس در اکسلماتریس
تابع MODمحاسبه و به دست آوردن باقیمانده تقسیممحاسبات
MROUNDرند کردن و کار با اعشار
MULTINOMIALمحاسبات
تابع ODDرند کردن به عدد فردرند کردن و کار با اعشار
تابع PIمحاسبه و به کاربردن عدد پی در محاسبات اکسلمحاسبات
تابع POWERتابع محاسبه توان در اکسلمحاسبات
PRODUCTجمع اعداد
تابع QUOTIENTمحاسبه خارج قسمت تقسیم در اکسلمحاسبات
تابع RADIANSتبدیل درجه به رادیان در اکسلمثلثات
تابع RANDتابع تولید اعداد تصادفیمحاسبات
RANDBETWEENرند کردن و کار با اعشار
ROMAN
تابع ROUNDرند کردن با تعیین اعشاررند کردن و کار با اعشار
ROUNDDOWNرند کردن و کار با اعشار
ROUNDUPرند کردن و کار با اعشار
SERIESSUM
تابع SIGNتابع تعیین علامت مثبت و منفیمحاسبات
SINمثلتات
SINHمثلتات
تابع SQRTمحاسبه جذر اعداد حقیقی در اکسلمحاسبات
SQRTPIمحاسبات
تابع SUBTOTALمحاسبه جمع اجزا با شرایط خاصجمع اعداد
تابع SUMجمع کردن اعداد در اکسلجمع اعداد
تابع SUMIFجمع شرطی در اکسلجمع اعداد
تابع SUMIFSجمع چند شرطی در اکسلجمع اعداد
تابع SUMPRODUCTانجام عمل ضرب و جمع به طور همزمان در اکسلجمع اعداد
SUMX2MY2جمع اعداد
SUMX2PY2جمع اعداد
SUMXMY2جمع اعداد
TANHمثلتات
تابع TRUNCتعیین یا جدا کردن یا حذف تعداد ارقام اعشار در اعدادرند کردن و کار با اعشار