راهنمای سریع توابع جستجو و مرجع اکسل- Lookup and reference functions

توابع جستجو و مرجع اکسل یکی از پر کاربردترین توابع اکسل می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

نام تابعکاربرد تابعمشابه/عکس
ADDRESS
AREAS
CHOOSE
تابع COLUMNتعیین شماره ستونتابع ROW
تابع COLUMNSتعداد ستون محدودهتابع ROWS
FORMULATEXT
2013
GETPIVOTDATA2010
تابع HLOOKUPجستجو در ردیفتابع VLOOKUP
HYPERLINK
INDEX
تابع INDIRECTبرگردان غیر مستقیم
LOOKUP
تابع MATCHموقعیت در محدوده
تابع OFFSETجابجاسازی
تابع ROWتعیین شماره ردیفتابع COLUMN
تابع ROWSتعداد ردیف محدودهتابع COLUMNS
RTD
TRANSPOSE
تابع VLOOKUPجستجو در ستونتابع HLOOKUP

excel online class

مشاهده کل توابع جستجو و مرجع اکسل