خرید اشتراک

1-آموزش پاورپوینت

مدت زمان آموزش فایل ویدیویی پاورپوینت 4 ساعت

دریافت کتاب الکترونیکی 180 صفحه ای

مدت اعتبار دسترسی به مطالب آموزشی پاورپوینت 60 روز