آموزشInfoPath

InfoPath

آموزشInfoPath

کاربرد InfoPath

ویژگی InfoPath: 1)ایجاد لیست های سفارشی 2)ایجاد گردش کار (Workflow) 3)بی نیاز از دانش کد نویسی

خبرنامه آفیس