خانهExcelتابع LCM اکسل-کوچک‌ترین مضرب مشترک

تابع LCM اکسل-کوچک‌ترین مضرب مشترک

کوچک‌ترین مضرب مشترک چیست؟

تعریف: فرض کنید a 1 , a 2 , . . . , a n  اعدادی صحیح و ناصفر باشند. در میان مضرب‌های مشترک مثبتa 1 , a 2 , . . . , a n کوچکترین عدد را (که بنا بر اصل خوش ترتیبی وجود دارد.) کوچکترین مضرب مشترک a 1 , a 2 , . . . , a n می‌نامیم و آن را با ‍ [ a 1 , a 2 , . . . , a n ]  نشان می‌دهیم.

به بیان ساده تر، کوچکترین عددی غیر صفرکه بر چند عدد بخش پذیر باشد کوچکترین مضرب مشترک ( ک.م.م) آن چند عدد می گویند.

ابتدا به یک مثال ساده منطق این تابع را برای شما توضیح می دهیم.فرض کنید می خواهید ک.م.م سه عدد 10 و15و20 را پیدا کنید:

10=[10,20,30,40,50,60,70,….]

15=[15,30,45,60,75,90,105,….]

20=[20,40,60,80,100,120,….]

برنامه اکسل برای گرفتن ب.م.م به ما تابع LCM را معرفی می کند.

ساختار تابع LCM:

=LCM(number1, [number2], …)

=LCM(عدد دوم , عدد اول, …)

مثال گفته شده به شکل زیر خواهد بود:

=LCM(10,15,20,)=60

[cf-restrict]

ویژگی های تابع LCM:

255 آرگومان را می توانید در این تابع وارد نمایید.

اگر دو  عدد نسبت بهم اول باشند، ک.م.م آنها همان حاصل ضرب آنها است.

اگر فقط یک عدد را به کار بگیرید،نتیجه تابع همان عدد خواهد بود.

اگر از اعداد اعشاری یا کسری استفاده می کنید،اکسل آن ها را به طور صحیح فرض خواهد کرد.

اگر مقدار غیر عددی به کار بگیرید، تابع خطای #VALUE! را به شما نمایش خواهد داد.

اگر از اعداد کوچکتر از صفر استفاده می کنید، تابع خطای #NUM! را به شما نشان خواهد داد.

اگر اعداد شما از 253 بزرگتر باشند،تابع خطای #NUM! را به شما نشان خواهد داد.

 

[/cf-restrict]

 

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید