زبان پارسی به مترجم آنلاین مایکروسافت اضافه شد

شاید این خبر به آفیس ارتباط چندانی نداشته باشد.ولی باعث خوشحالی است که زبان پارسی هم به مترجم آنلاین مایکروسافت اضافه شد.

هرچند مترجم های زیاد دیگری وجود دارند ولی مایکروسافت یک حس دیگری دارد.

www.microsofttranslator.com

دیدگاه ها

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)

خبرنامه آفیس